zpět

ŠKOLNÍ ŘÁD (výňatek)

A. Docházka do školy

Školní budova v Bratrské ulici je otevírána v 6.30 vychovatelkou, která zajišťuje ranní provoz školní družiny. Ranní provoz je určen jednak pro zapsané žáky v ŠD, jednak i pro ostatní žáky školy, kteří nezbytně nutně tento pobyt potřebují, Provoz oddělení  ráno je od 6.30 do 7.50. Uzamknutí budovy provádí uklízečka v 16.00.

Po příchodu do šaten školní budovy si žáci uspořádaně odkládají obuv a svršky a ihned odcházejí do učeben, v šatnách se nezdržují, nevysedávají tam.Od počátku výuky do jejího ukončení je budova uzamknuta, vstup do ní je pouze na upozornění zvonkem. Po ukončeném vyučování se žáci v šatnách zbytečně nezdržují, nevysedávají tam. Za zapomenuté věci v šatnách po odchodu žáků škola neručí.

Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením výuky, aby se mohli včas připravit na výuku. Nutno brát v úvahu případné opožděné příjezdy autobusů, vlaků.

Nepřítomnost žáka ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do 48 hodin písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně omluvit. Omluvu podepisuje alespoň jeden z rodičů, zákonných zástupců. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující vyžádá potvrzení lékaře. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů. Z jedné i více vyučovacích hodin téhož dne uvolňuje příslušný vyučující (třídní učitel),a to na písemné požádání rodičů (datum, důvod a přesná doba uvolnění, podpis).Na jeden až dva vyučovací dny na písemné požádání třídní učitel, na dobu delší než dva dny uvolňuje žáka ředitel školy. Při uvolnění delší dvou dnů rodiče podávají škole písemnou žádost.

B. Chování ve škole a při jiných činnostech pořádaných školou

Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáka, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, případně přítomnému pedagogovi.

 Žákům není dovoleno v době mimo vyučování se zdržovat v areálu školy bez dozoru pedagogických pracovníků. Vychovatelky ve školní budově v Bratrské ulici si po ukončeném vyučování od vyučujících přebírají žáky zapsané v jejich oddělení ŠD, ostatní žáci jsou pak vyučujícími odváděni do školní jídelny. Žáci se od zahájení výuky do jejího ukončení samovolně nevzdalují z prostoru školní budovy.

Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky apod. mají stále u sebe, pokud je musí odložit (např.v hodinách TV), dávají je do úschovy vyučujícímu. Pokud musí žáci do školy donést větší obnos peněz, tak je ihned po příchodu předají příslušnému vyučujícímu. Za jízdní kola odstavená v areálu školy škola neručí.

C. Chování žáků o přestávkách

V období přestávek se mohou žáci pohybovat mimo třídu, ve třídách i na chodbě. Chovají se klidně, ukázněně, dbají pokynů přítomného dozoru. V průběhu přestávky si žáci úhledně urovnají na lavici potřeby na další vyučování.

D. Hygienické zásady

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Platí to i o chování mimo školu. V průběhu celého vyučovacího procesu je nutné vést žáky k dodržování hygienických zásad. Na hygienické zásady je třeba dbát zvýšenou měrou ve školní jídelně, na sociálních zařízeních školy.

E. Bezpečnostní opatření

Ve škole smí být prováděna ve výuce i mimo ní jen taková činnost, která je plně v souladu s platnými právními předpisy pro školství, v souladu s platnými osnovami a bezpečnostními předpisy.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, v tělocvičně, na chodbě, na hřišti, na výletě či exkurzi, jsou povinni žáci ihned hlásit vyučujícímu, přítomnému dozoru. Případný zápis o úrazu (Kniha úrazů) provede ten pedagogický pracovník, který byl úrazu přítomen, měl dozor nad žáky. Také úrazy, ke kterým došlo při jiné společné činnosti žáků mimo školu, je třeba nahlásit ředitelství školy.

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, s elektrickým vedením.

Při přecházení žáků za výukou či jinými akcemi mimo areál školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi  doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti, připomíná je v případě potřeby i v průběhu přesunu. Před školními výlety, exkurzemi, plaveckým a lyžařským výcvikem provedou stanovení pedagogičtí pracovníci důkladné poučení o bezpečnosti, důkladně seznámí žáky se zvláštními bezpečnostními předpisy, které pro výše uvedené činnosti platí. o poučení provedou zápis do třídních knih. Vždy před hlavními i vedlejšími prázdninami bude prováděno důkladné poučení o bezpečném chování v průběhu prázdnin (zápis do TK).

Při výuce v tělocvičně...zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, které jsou dané vnitřním řádem odborné učebny.

Dozory pedagogických pracovníků na chodbách procházejí jim přidělený úsek, organizují v případě potřeby pohyb žáků na chodbách, vstupují do tříd a v případě potřeby usměrňují žáky v jejich nevhodném chování.

Cizí osoby, rodiče přicházející do školy k jednání, ohlašují svůj příchod v ředitelně školy.

Šatny s odloženými svršky žáků musí být neustále zamčeny.

F. Povinnosti a práva pracovníků školy

Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sděluje jim všechny závažné známky. Informují o každém zhoršení prospěchu žáka.

Sledují zdravotní stav žáka a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být  odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáků, včetně nepovinných předmětů, přestávek, volných hodin v rozvrhu, stravování.

G. Třídní učitelé

Výchovně působí, usměrňují a motivují jim svěřené třídní kolektivy žáků, sledují jejich chování ve vyučovacím procesu, vyvozují závěry v případě porušování vnitřního řádu školy.

Přesně evidují a kontrolují absenci žáků, vyžadují od rodičů omluvení absence, uvolňují z vyučování žáky.

Pravidelně informují rodiče žáků o jejich prospěchu a chování prostřednictvím žákovských knížek, sešitů, individuálními pohovory s rodiči, v určených konzultačních dnech. Dbají na to, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáka podle požadavků klasifikačního řádu. Sledují s ostatními pedagogickými pracovníky, zda mezi žáky nedochází k šikanování. V případě zjištění šikanování toto neprodleně řeší.

Dodatek č.2 k Vnitřnímu řádu

Všem žákům školy je přísně zakázáno přinášet do školy alkoholické nápoje, drogy a omamné látky. Je rovněž přísně zakázáno provádět jejich případnou konzumaci či aplikaci. Při zjištění překročení tohoto zákazu žákem bude neprodleně jednáno s jeho rodiči, budou učiněna potřebná výchovná nebo organizační opatření (případně oboje).

(hz)