Matematika zde

 

Český jazyk 2. ročník (šk.r.2006/2007)

Učebnice Alter

Měsíc,

str.

opakování

Jazykové vyučování

Slohový výcvik

Září

5-17

(108)

Aktivizace poznatků z l. ročníku

Věta, slovo, slabika, počet slov ve větě, malá a velká písmena, slova k  písmenům,dělení slov na slabiky

Abeceda - průběžně - delší čas
Psací písmo- opis, přepis

 

Vzpomínáme na prázdniny,vyprávění, krátký souvislý projev

Jak se zdravíme v rodině  základní forma společenského chování

 

Říjen

18-30

(okopírovaný list. str.17 aj.)

Věta - pravopis věty, melodie čtených vět

Rozlišování a pořadí slov ve větě

Druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, stránka obsahová, zvuková a grafická

Pořadí slov ve větě, hranice slov, dělení slov na slabiky, dělení slov na konci řádku

Procvičování 

Smutná Jana rozhovor, přátelství, tvoření vět

Opuštěné kotě, vztah k živočichům, otázky, odpovědi

Listopad - vyprávění podle obrázků

 

Listopad

30-41

Pořadí vět

Slovo, dělení slov na slabiky a jejich členění na hlásky, rozlišování hlásky a písmena, hláskový a slabičný rozbor, xo

Samohlásky krátké a dlouhé,dvojhlásky

Strašpytel- rozhovor, oslovování neznámých osob

Malá popleta - tykání, vykání, prosba, poděkování, rozhovor

Prosinec

42-54

Souhlásky tvrdé, psaní y po souhl. tvrdých

 

 

 

Souhlásky měkké

Ohýnek - bezpečnost, otázky a odpovědi

Zima -Vánoce - rozhovor, tvoření vět Kouzelná slova - prosba, požádání, dramatizace

 

Leden

55-65

Souhlásky měkké, psaní i po souhl. měkkých

Souhlásky obojetné

Pololetní prověrka

Větné celky + příprava na slovní druhy

Věta jednoduchá a souvětí

Spojky a spojovací výrazy

Třešeň - vyprávění podle obrázkové osnovy, odstraňování  stejných slov

- slova podobného významu, opačná

 

 

 

Únor

66-75

(111-112)

Věta jednoduchá a souvětí

Spojky a spojovací výrazy

Slabikotvorné r a l, hlásky, souhlásky

 

Tomáš se umí omluvit- pravidla slušného chování

 

 

Březen

76-88

Slovní druhy, podstatná jména

Opakování

Vlastní jména (osoby, zvířata, města, řeky, hory, ulice ...)

Předložky

Slovní druhy, slovesa

Opakování

Kamarád - popis zvířete, přirovnání Hrníček - popis, zaměňování slov

 

 

 

Duben

88-96

Slabiky dě, tě, ně, výslovnost a psaní ě

Slabiky bě, pě, vě, mě

Opakování

Párové souhlásky na konci slov

Slovní druhy

U lékaře - vhodně volená slova  pro rozhovor

 

Květen

96-103

(118-122)

Souhlásky párové na konci slov, uvnitř slov

Slovo a skutečnost

Slova nadřazená, podřazená souřadná

Opakování učiva o větě, slovu, slabice a hláskách

Ptáčata - rozvoj slovní zásoby

Moje maminka - popis

 

 

Červen

104-108

Slovní druhy - praktická, přípravná cvičení

Opakování učiva

Těšíme se na prázdniny- vyprávění

 

Průběžně – diktáty, čtvrtletní prověrky

 

Čtení a literární výchova

Čítanka Alter, Čtení pro radost

Psaní

Písanky

Z rámcových plánů

Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova

Literární výchova

 

Matematika 2. ročník (šk.r.2006/2007)

učebnice Prodos

Měsíc

Obsah učiva

Stránka

Hodiny

Září

Opakování učiva z I. ročníku

Numerace do 20, rozklad čísel

Číselná osa, porovnávání čísel, hned před, hned za

Sčítání a odčítání do 10, dvojice do 10

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Řešení slovních úloh

Vstupní prověrka

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

3-22

 

Říjen

G - geometrické tvary, čára přímá, křivá, lomená

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

Sčítání s rozkladem, shodná čísla (6+6), přičítání k 9, typ 8+2 ,8+3

Odčítání s rozkladem

Tabulka součtů

Slovní úlohy, vztahy o více, o méně

G - úsečka , bod, krajní body, lomená čára

23-37

 

Listopad

Procvičování sčítání a odčítání do 20

G -Porovnávání úseček

Číselný obor 0-100

Číselná řada, numerace po jedné, po desítkách, hned před, hned za

38-56

 

Prosinec

Čtení a zápis čísel

Číselná osa, porovnávání čísel

Slovní úlohy na porovnávání

Sčítání a odčítání násobků desíti

Sčítání a odčítání násobků desíti

Součet a rozdíl čísel

Desítky, jednotky, zaokrouhlování na desítky

Tabulky součtů

G- Geometrické tvary

57-17

 

Leden

G- Jednotky délky- m,dm,cm, měření v cm

Součet a rozdíl čísel

Odčítání typu 25-5,86-30

Příklady se závorkami

G - geometrická tělesa

18-37

 

Únor

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky

G- Geometrická tělesa

38-49

 

Březen

délka úsečky, porovnávání úseček, shodnost, rýsování úseček

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

Sčítání do 100 s přechodem desítky

(tabulky součtů, slovní úlohy, desítky, jednotky, zaokrouhlování, řetězce)

G - geometrické útvary, souměrnost

Odčítání do 100 s přechodem desítky

Názorné zavedení  násobení a dělení 

50-26

 

Duben

Násobení a dělení přirozených čísel v oboru do 100

Názorné zavedení  násobení a dělení

G - geometr. tělesa, měření hran

Násobení a dělení číslem 2,

Řady násobků, záměna činitelů

Násobení a dělení číslem 3

(okopírovat procvičení násobilky) 

Strany 8-26 dokončení průběžně

 

 

Květen

Násobení a dělení číslem 3

G geom. tvary, labyrinty, souměrnost

Násobení a dělení číslem 4

G - měření v cm, porovnávání

Násobení a dělení číslem 5

Násobení číslem 0

Násobení číslem 1

G - Opakování ( geom, útvary, souměrnost, úsečka, bod)

Orientace v čase (den, minuta, měsíc) 

 

 

Červen

Celkové opakování a procvičování učiva

Sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení v oboru násobilek do 5

Při dobrém ovládání učiva - pokračování v násobilkách (6,7,8,9)

 

 

Průběžně kontrolní desetiminutovky, čtvrtletní prověrky, rozvoj logického myšlení – zajímavé úlohy, využití mat. při činnosti třídy

 

 (sf)

Zpět nahoru