Matematika zde

Český jazyk 1. ročník

Vzdělávací program Základní škola, učebnice Didaktik : Písmenkář, Slabikář,písanky

 

V průběhu školního roku může dojít k časovým změnám, záleží na zvládnutí učiva žáky, nemocnosti atd., časově se mohou rozcházet i obě třídy

 

Měsíc

Obsah učiva

Učebnice,

stránky

Psaní

Září

Období přípravy žáků na čtení a psaní.

Jazyková, sluchová a zraková příprava, analyticko syntetická cvičení.

V ústním projevu rozlišení slova, slabiky, hlásky, tvoření vět.

Písmeno velké, malé, tištěné, psané.

Čtení souhlásek L,S,M,P.

Předčítání pohádek, dětská říkadla a verše.                ( průběžně celý rok).

Písmenkář

3 – 25

Uvolňovací cviky

Písanka č.1,

Str. 1- 3

Říjen

Čtení samohlásek A, O, E, I, Y, U, krátké, dlouhé.

Analýza a syntéza otevřených slabik s hláskami L, S. M, P.

Písmenkář

Str.26 - 37

Písanka č. 1,

Str. 4 - 13

Listopad

Slabiky otevřené a dvojslabičná slova z nich složená, nové hlásky T,J.

Čtení trojslabičných slov složených z otevřených slabik.

Počet slov ve větě. Přímá řeč.

Tvar věty v psaném ( tištěném) textu. – velké písmeno na začátku znaménko za větou, mezery mezi slovy.

Písmenkář - dokončení

Slabikář

Str. 3 – 12

(podle  času využití Slabikáře J. Žáčka)

Písanka č. 1,

Str.14 - 23

Prosinec

Nová písmena V, N, D, K, R.

Čtení trojslabičných slov složených z otevřených slabik.

Jednoslabičná slova tvořící uzavřenou slabiku             (nos) .

Předložkové vazby – slabičné předložky.

Dvojslabičná slova  z 1. otevřené a 2. uzavřené slabiky ( pásek ).

Čtyřslabičná slova z otevřených slabik.

Vánoční básně a koledy.

Tvar věty, otázka. Nadpis.

Slabikář

str. 13 - 28

Písanka č. 1,

str. 24 - 37

Leden

Slova dvojslabičná se dvěma souhláskami na začátku slova ( mléko).

Předložkové vazby – neslabičné předložky.

Nová písmena Z, dvojhlásky au, ou,  eu,

slabiky di, ti , ni.

Slabikář

str. 29 - 39

Písanka č. 1

str. 38 – 44,

Písanka č. 2,

str.1 - 7

Únor

Písmena H, C, Č, Š.

Čtení víceslabičných slov s první slabikou uzavřenou ( lehký ).

Čtení trojslabičných slov s uzavřenou slabikou uprostřed ( nelehký).

Čtení jednoslabičných slov tvořených uzavřenou slabikou se shlukem souhlásek (hrad).

Recitační soutěž.

Slabikář

str.40 – 53

Písanka č. 2,

str- 8 - 21

Březen

Písmeno B.

Slova se slabikotvorným r,l.

Čtení slov se shlukem souhlásek (trn).

Slabikář

str. 54 - 65

Písanka č. 2

str.22 - 34

Duben

Písmena Ž, Ř, Ch, G, F.

Procvičování vázané čtení

Cvičná čtvrtletní prověrka.

Slabikář

str, 66 - 80

Písanka č. 2

Str. 35 – 45

Písanka č. 3

Str. 1 - 5

 

Květen

Čtení slov se skupinami dě, tě, ně.

Čtení slov se skupinami bě, pě, vě, mě.

Čtení ď, ť, ň.

Česká pořekadla a přísloví.

Slabikář

Str, 81 - 94

Písanka č. 3

Str. 6 - 27

Červen

Období přechodu většiny žáků k plynulému čtení celých slov.

Zvyšování plynulosti čtení, intonace, porozumění textu.

Cvičná prověrka.

Malý čtenář

Písanka č. 3

Str. 28 - 48

Průběžně

 • zařazování přepisu, opisu, diktáty

 • rozlišení slova, slabiky, hlásky, věty, nejprve v ústním projevu, později v psaném ( tištěném) textu, grafická podoba věty, grafická podoba psaného textu, přímá řeč

 • rozvoj zřetelného a srozumitelného mluvení, artikulování a spisovné vyjadřování

 • rozšiřování slovní zásoby

 • předčítání pohádek, přednes říkadel a krátkých básní

 • využívání dalších učebnic (Slabikář J. Žáček,H. Zmatlíková, aj.)

 • zařazení mimočítankové četby – podle možnosti Kvak a Žbluňk, Říkej si a hraj, Honzíkova cesta apod.

 

 

  

 

 Matematika 1. ročník

Vzdělávací program Základní škol, učebnice Prodos

 

Měsíc

Stránky

Obsah učiva

Září

I. díl

3 - 5

Názorný úvod k učivu o přirozeném čísle, čtení číslic 1 – 5 (orientačně do 10).

Vytváření souboru o daném počtu předmětů.

6 - 10

Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka rovná se, je větší než, je menší než, = < >. Porovnávání počtu předmětů. Kruh.

11 - 15

Čtení čísla nula. Porovnávání čísel 1 – 5 ( případně až 10).

Čtverec.

16 - 20

Čtení čísel 6 – 10. Posloupnost čísel 0 – 10, 10 – 0.

Trojúhelník, obdélník.

 

Říjen

21 - 25

Psaní číslice 1. Číselná osa.

Porovnávání čísel 0 – 10.

Uspořádání  před, za, hled před, hned za, první, druhý… poslední.

26 - 30

Psaní číslic 2,3.

Porovnávání čísel, určování počtu.

31 - 35

Psaní znamének plus, minus, rovná se. Posloupnost čísel 0 – 10.

Příklady sčítání a odčítání do 3. Rozklad čísel  2, 3. Psaní číslice 4.

36 - 41

Příklady sčítání a odčítání v oboru do 4. Rozklad čísla 4.

Vytvoření souboru o daném počtu předmětů. Počítání předmětů v daném souboru. Psaní čísla 5.

Listopad

42 - 46

Psaní čísla 5.

Příklady sčítání a odčítání v oboru do 5.

Rozklad čísla 5.

47 - 51

Psaní číslice 0. Příklady sčítání a odčítání v oboru do 5 s nulou. Rozklad čísla 0.

52 - 57

Geometrická cvičení – cvičení koncentrace pozornosti, přesnosti. Rovnost a nerovnost. Posloupnost čísel 0 – 10,10 – 0.

Sčítání a odčítání v oboru do 5. Slovní úlohy sčítání.

58 - 63

Sčítání a odčítání v oboru do 5, obtížnější zápis příkladů  _+2=4. Rozklad čísel 0 – 5. Slovní úlohy  sčítání, odčítání.

Prosinec

II. díl.

3 – 7

Procvičování příkladů sčítání a odčítání v oboru do 5, slovní úlohy, rozklad čísel 0 – 5. Rovnost a nerovnost.

8 - 12

Procvičování příkladů sčítání v oboru do 5, orientace v číselné řadě do 10. Rozklad čísel.

13 – 15

Nácvik psaní číslice 6. Posloupnost čísel 0 – 10, 10 – 0. Počítání předmětů v souborech. Tvoření souborů o daném počtu předmětů. Rozklad čísla 6. Porovnávání čísel.

16 - 21

Příklady sčítání a odčítání do 6. Porovnávání čísel. Slovní úlohy.

 

Leden

22 – 27

Zopakování příkladů do 6. Orientace v číselné řadě.

Koule.

Psaní čísla 7. Počítání předmětů v souborech. Posloupnost 0 – 10, 10 -0. Tvoření souboru o daném počtu. Rozklad čísla 7.

Jednoduché slovní úlohy.

28 – 33

Příklady sčítání odčítání do 7. Jednoduché slovní úlohy.

Krychle.

34 - 46

Nácvik psaní číslice 8. Posloupnost čísel. Počítání předmětů v souborech, tvoření souborů o daném počtu. Rozklad čísla 8. Porovnávání čísel. Příklady sčítání a odčítání do 8.

Únor

46 - 49

Sčítání odčítání do 8.

Válec.

Psaní číslice 9. Rozklad čísla 9. Počítání předmětů.

49 - 52

Nerovnosti. Rozklad čísel. Příklady sčítání a odčítání do 9.

53 - 63

Sčítání a odčítání do 9. Slovní úlohy. Rozklady čísel.

Geometrická tělesa.

III. díl

3 - 8

Procvičování úkolů do 9. Rozklad čísla 10. Porovnávání čísel. Jednoduché slovní úlohy.

Březen

9 - 13

Příklady sčítání a odčítání do 10. Jednoduché slovní  úlohy. Porovnávání čísel.

14 - 17

 Příklady na sčítání se 3 sčítanci. Příklady na odčítání se 3 čísly. Přirozená čísla do 20 – numerace, posloupnost, poznávání číslic, hned před, hned za, před, za.

18 - 22

Orientace v číselné řadě do 20. Procvičování sčítání a odčítání do 10. Rozklad čísla 11.

Duben

23 – 28

Čísla 12, 13, 14. Rozklad, sčítání a odčítání (bez přechodu desítky). Jednoduché slovní úlohy.

Přičítání jednotek k desítce (10+3=).

29 -34

Číslo 15. Sčítání a odčítání do 15. (bez přechodu desítky). Úkoly typu : o méně, o více.

35 – 40

Sčítání a odčítání do 15. Jednoduché slovní úlohy. Číslo 16.

(10+4=, 5+10=, 13-10=, 12-2= )

41 - 44

Čísla 17, 18. Sčítání a odčítání do 17. Úkoly : o méně, o více.

Květen

45 - 48

Čísla 19 , 20. Rozklad čísel. Sčítání a odčítání do 18. Přičítání k celé desítce.

49 - 52

Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky.

Slovní úlohy. Číselná osa.

53 - 56

Procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Slovní úlohy. Rozklad čísel.

Červen

57 - 63

Sčítání a odčítání v oboru do 20  bez přechodu desítky. Slovní úlohy: o více, o méně.

 

Příklady typu 10+4,16-6,19-10,12+8,20-6,12+3,18-6, procvičování sčítání a odčítání do 10. Různé typy  příkladů, slovní úlohy, porovnávání čísel.

     V případě bezpečného zvládnutí a procvičení učiva sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, bude zařazeno doplňující učivo sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Do konce školního roku však bude neustále zařazováno a upevňováno základní učivo ( +- do 20 bez přechodu desítky).

     Plán je sestaven s časovou rezervou, může dojít k časovému posunu vzhledem k nemocnosti apod.

 

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.

 • Sčítání shodných čísel s následným rozdílem (6+6, 12-6)

 • Přičítání k číslu 9

 • Sčítání typu 8+2,8+3, 7+3,7+4

 • Odčítání typu 15-5,15-6

 • Ostatní příklady, názorný přechod desítky, rozklad

Během roku zařazování kontrolních prověrek ( pětiminutovek), prověrka ve III. a IV. čtvrtletí.

       

 (sf)

Zpět nahoru